Forslag til vilkår og betingelser

Merk. Alle henvisninger til «siden» eller «nettsiden» nedenfor viser til Invescos nettside på www.invesco.eu (og alle relevante mikrosteder).

Dette nettstedet er kun beregnet på bruk av innbyggere i Norge. Visse opplysninger på nettstedet er kun for finansielle rådgivere og er ikke egnet for private investorer.

Nettstedsutstedere

Denne siden er kun laget for informasjonsformål. Den er verken reklame for, anbefaling, tilbud eller oppfordring om å kjøpe eller selge investeringsinstrumenter. Det er ditt ansvar å kjenne til og overholde all gjeldende lovgivning i aktuelle rettsområder.

Informasjonen på denne siden utgis av følgende selskap:

Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

Fondsbegrensninger
Fondene som beskrives på siden, administreres og forvaltes av Invesco Management S.A. eller Invesco Global Asset Management Limited, og kan kun markedsføres i bestemte rettsområder. Det er ditt ansvar å kjenne til gjeldende lovgivning i hjemlandet ditt. Ytterligere informasjon finnes i investorinformasjonsdokumentene for den aktuelle fonds- eller aksjeklassen, og i prospektet eller andre beskrivende dokumenter for hvert fond, som kan finnes på denne siden.
Nettsiden som helhet er ikke et tilbud eller en oppfordring om å selge aksjer i noen av de nevnte fondene til personer i rettsområder der et slikt tilbud, en slik oppfordring eller slikt salg er ulovlig, eller der personen som kommer med tilbudet eller oppfordringen ikke er kvalifisert til å gjøre dette, eller gjør dette til noen som det er ulovlig å gi et slikt tilbud eller en slik oppfordring til.
Fondene som beskrives, er spesifikt ikke tilgjengelige for amerikanske investorer. Aksjene vil ikke bli registrert i henhold til den amerikanske verdipapirloven (US Securities Act) av 1933, med endringer («verdipapirloven»), og – bortsett fra ved transaksjoner som ikke strider med denne eller andre aktuelle amerikanske verdipapirlover (inkludert, men ikke begrenset til, all aktuell lovgivning i amerikanske delstater) – de kan ikke tilbys eller selges direkte eller indirekte i USA eller noen av USAs territorier eller eiendommer, eller områder som er underlagt amerikansk jurisdiksjon eller til eller på vegne av en «US Person».
Fondene som er beskrevet, er ikke – og vil heller ikke bli – godkjent for salg til canadiske personer, ettersom ingen prospekter for fondene har blitt meldt inn til noen verdipapirmeglere eller myndighetsorganer i Canada eller i noen av Canadas provinser eller territorier. Denne nettsiden er ikke – og skal ikke under noen omstendigheter tolkes som – reklame eller noen annen form for promotering av offentlig tilbud om aksjer i Canada. Ingen person som er canadisk innbygger i henhold til den canadiske skatteloven, kan kjøpe eller godta overføring av aksjer i fondene som er beskrevet, med mindre vedkommende har lov til dette i henhold til gjeldende canadisk eller provinsiell lovgivning.
Invesco har ikke vurdert hensiktsmessigheten eller egnetheten ved eventuelle investeringer hos oss med hensyn til din personlige situasjon. Hvis du er i tvil om hva enkelte deler av informasjonen betyr, ber vi deg høre med en økonomisk eller annen profesjonell rådgiver.

Fondsrisiko
Før du investerer, ber vi deg vurdere hele risikobildet ved å lese de sist oppdaterte aktuelle investorinformasjonsdokumentene for de aktuelle fonds- og aksjeklassene, de nyeste års- eller delårsrapportene og det nyeste prospektet på denne siden.

Juridisk informasjon/merknad

Alt innhold på siden er rettighetsbeskyttet og med enerett. Du kan laste ned eller skrive ut enkeltdeler av siden til personlig bruk og informasjon, gitt at du bevarer alle merknader om copyright og andre eiermerknader. Du kan ikke gjengi (helt eller delvis), overføre (elektronisk eller på annen måte), modifisere, lenke til eller bruke siden til noe offentlig eller kommersielt formål uten skriftlig forhåndstillatelse fra Invesco.
Du må ikke overføre noen form for virus, «orm», «trojansk hest» eller andre skadelige elementer til denne siden, og det er ditt ansvar å sørge for at alt du laster ned eller bruker fra siden, er fritt for slike elementer.

Hvis det finnes en lenke til et nettsted som ikke er utstedt av et selskap som er en del av Invesco Ltd-konsernet (en ekstern lenke), tar vi ikke ansvar for innholdet på et slikt nettsted eller produktene, tjenestene eller andre artikler som tilbys gjennom det nettstedet.

Siden er opprettet i Luxembourg i henhold til – og underlagt – luxembourgsk lovgivning. Når du bruker siden, tolkes dette som at du godtar disse lovene. Det er et vilkår for å bruke siden at du – dersom det skulle oppstå en tvist eller rettslig prosess – ugjenkallelig underlegger deg luxembourgske domstolers eksklusive jurisdiksjon og samtidig frasier deg retten til å nekte saksgang foran slike domstoler på bakgrunn av rettsstedet eller på bakgrunn av at saken føres på et ubeleilig sted.

Hver gang du bruker nettstedet, er det en forutsetning for bruken at du overholder ovenstående vilkår.

Din målgruppe

Vi har utformet nettstedet vårt for å gi opplysninger og tjenester som er både relevante og nyttige for deg. For å gjøre dette vil vi be deg gi følgende informasjon når du får tilgang til visse sider på nettstedet vårt.

Noen sider på nettstedet er opprettet spesifikt for en bestemt målgruppe. Hvis du lar oss få vite om du er privat investor, økonomisk rådgiver eller institusjonell investor, gir du oss mulighet til å vise deg sidene som er mest relevante for din målgruppe. Hvis du velger feil målgruppe, kan du endre målgruppen ved hjelp av lenkene øverst på hver side.

Hvis du har identifisert din målgruppe som økonomisk rådgiver eller institusjonell investor, men ikke har registrert deg for våre nettstedstjenester (se «Navn og e-postadresse» nedenfor), vil du også bli spurt om å bekrefte valget av målgruppe på nytt hver 30. dag.

Personvernerklæring

Du bekrefter at vi vil samle inn og behandle personopplysninger om deg som del av ditt besøk på vårt nettsted eller når du bruker våre nettbaserte tjenester. Les vår personvernerklæring for Internett og erklæring om bruk av for informasjonskapsler for mer informasjon.

Noen sider på nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder som kan være av interesse for deg. Merk at vi ikke har kontroll over innholdet eller personvernpraksisen på disse nettstedene. Vi anbefaler at du gjennomgår personvernerklæringen for disse nettstedene før du gir ut eventuelle personopplysninger.

Sikkerhet

For å påse at sikkerheten forblir intakt, må du til enhver tid beskytte brukernavn og passord og ikke levere dem ut til tredjeparter. Instrukser fra deg som er validert av passord, vil bli behandlet som ekte. Vi anbefaler på det sterkeste at passordene dine er forskjellige fra dem du bruker for å få tilgang til andre nettsteder, og at du endrer dem regelmessig. Hvis du gir ut brukernavn og passord til en tredjepart, og vi som følge av dette finner ut at integriteten til våre systemer potensielt kan være satt i fare, forbeholder vi oss retten til å blokkere den nettbaserte tilgangen til kontoen din. Hvis du ikke har overholdt disse vilkårene og ikke har truffet rimelige sikkerhetstiltak, eller hvis kontoen din har blitt blokkert av sikkerhetsgrunner, skal vi ikke holdes ansvarlig for eventuelle økonomiske tap som kan følge.

Immaterialrettigheter

Alle immaterialrettigheter i alle deler av verden som gjelder for innholdet på dette nettstedet, og som tilhører Invesco, når annet ikke er uttrykkelig angitt, er med dette forbeholdt.

Denne vilkårserklæringen ble oppdatert 1. juli 2020. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre innholdet i denne erklæringen og vil legge ut eventuelle endringer på dette nettstedet den dagen de begynner å gjelde.